Inhoud

 1. Voorwoord 
 2. Toekomstvisie MM2030
  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie 
 3. Wonen
  1. Woonvisie
  2. Huidige ontwikkelingen
  3. Hart van Mook Maatregelen 
 4. Leren
  1. Basisonderwijs
  2. Voortgezet onderwijs 
 5. Werken
  1. Werkgelegenheid
  2. Detailhandel
  3. Bedrijfslocaties 
 6. Recreëren
  1. Toerisme 
 7. Samenleven en zorgen
  1. Samenleven
  2. Zorgen
  3. Ontmoeten 
 8. Besturen
  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Dienstverlening
  4. Bestuursvorm en de Politiek 
 9. Beschermen
  1. Hoogwaterbescherming
  2. Veiligheid 
 10. Verplaatsen
  1. OV in al onze kernen
  2. Electrificatie spoor
  3. Veiligheid voorop 
 11. Het financieel kader
  1. Belastingen en heffingen 

Download het gehele verkiezingsprogramma ==>

Volg ons op:

Burgerparticipatie

In juli 2017 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie MM2030 (Mook en Middelaar in 2030) vastgesteld. Deze visie is het resultaat van een interactief proces met burgers en gaat meer over de wijze van besturen dan over het concreet maken van plannen. De richting is wel duidelijk: duurzaamheid en burgerparticipatie zijn de sleutelwoorden. 

2. Burgerparticipatie

In 2016 heeft de gemeenteraad de nota burgerparticipatie vastgesteld. Burgers vroegtijdig betrekken was onze wens in ons vorige verkiezingsprogramma. Dat is nu met de visie MM2030 en deze nota verankerd in het beleid.

Voor dat wat met of door burgers zelf tot stand gekomen is, voelen die burgers ook meer verantwoordelijkheid. Het initiatief moet bij de burger liggen, de gemeente mag de burgers daartoe wel uitdagen. De gemeente faciliteert. Dit kan zijn in de vorm van geld maar ook in de vorm van menskracht of materieel. Daarom wil de DGP dat de gemeente uit de bestaande middelen een substantieel budget vrijmaakt om projecten in het kader van burgerparticipatie mogelijk te maken.

Mook en Middelaar heeft veel inwoners die op uiteenlopende terreinen deskundig zijn, het is goed als de gemeente van deze deskundigheid gebruik maakt.

De DGP wil dat:
 • Burgers meer betrokken worden bij hun eigen omgeving bijvoor­beeld bij de inrichting van de openbare ruimte, groen­voor­ziening en veiligheid.
 • Er een substantieel budget uit de bestaande middelen wordt vrijge­maakt om burgerparticipatie invul­ling te kunnen geven
 • Naast de rubriek Ter Sprake er ook van alternatieven als Instagram en Facebook gebruik gemaakt wordt.

Te vaak nog ondervinden verenigingen hinder van regels die ze op kosten jagen zoals het aanleggen van voorzieningen als gevolg van wettelijke maatregelen voor veiligheid, milieu etc. De DGP vindt dat verenigingen daarin tegemoet moeten worden gekomen door subsidies.

Onze subsidieverordening en het subsidiebeleid moeten zo nodig daarop aangepast worden.

Bij wijziging van een bestemmingsplan met een substantiële impact (niet de kruimelgevallen) wil de DGP dat de groep van belanghebbenden ruim wordt geïnterpreteerd. 

2.1.      Burgerparticipatie en politiek

Communicatie met de bevolking is belangrijk om de burgers te betrekken bij wat er leeft en gebeurt in onze mooie gemeente.

De rubriek “Ter Sprake” is inmiddels ook als elektronische post te ontvangen. Je kunt je daarop abonneren. Niet alle inwoners, waaronder veel jongeren worden via dit medium bereikt. Zij halen hun nieuws van internet en de “social media” zoals Facebook en Instagram.

De gemeente zal er meer gebruik van moeten maken om te zorgen dat de jonge generatie nu en in de toekomst betrokken blijft.

Naast de inzet van het MM100-panel wil de DGP dat er 1 keer per jaar een “Avond van de Toekomst” wordt georganiseerd.

Burgers vroegtijdig informeren en anticiperen op de wensen van de bevolking is voor het creëren van draagvlak van belang.

Burgerparticipatie vraagt een omslag in denken bij bestuurders en ambtenaren in onze gemeente, daarin zal geïnvesteerd moeten worden.

2.2.      Overleg tussen dorpen

Een goed overleg tussen de diverse partijen zoals de dorpsraden is belangrijk omdat men van elkaar kan leren. De DGP vindt dat dat gestimuleerd moet worden. Excursies naar goede praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie elders in het land, kan bevorderlijk werken.

De gemeente kan dat faciliteren.

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter