Inhoud

 1. Voorwoord 
 2. Toekomstvisie MM2030
  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie 
 3. Wonen
  1. Woonvisie
  2. Huidige ontwikkelingen
  3. Hart van Mook Maatregelen 
 4. Leren
  1. Basisonderwijs
  2. Voortgezet onderwijs 
 5. Werken
  1. Werkgelegenheid
  2. Detailhandel
  3. Bedrijfslocaties 
 6. Recreëren
  1. Toerisme 
 7. Samenleven en zorgen
  1. Samenleven
  2. Zorgen
  3. Ontmoeten 
 8. Besturen
  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Dienstverlening
  4. Bestuursvorm en de Politiek 
 9. Beschermen
  1. Hoogwaterbescherming
  2. Veiligheid 
 10. Verplaatsen
  1. OV in al onze kernen
  2. Electrificatie spoor
  3. Veiligheid voorop 
 11. Het financieel kader
  1. Belastingen en heffingen 

Download het gehele verkiezingsprogramma ==>

Volg ons op:

Betalen

In de afgelopen jaren is de financiële positie van de gemeente aanzienlijk verbeterd.

De meerjarenbegroting laat een overschot op de exploitatie en een betere reservepositie zien waarbij de structurele lasten worden gedekt door structurele inkomsten.

Het weerstandsvermogen is meer dan goed. De gemeente heeft nog een lening lopen bij de BNG. Deze zal in 2022 geheel zijn afgelost waarna de gemeente schuldenvrij zal zijn. Ondanks het feit dat Mook en Middelaar nog steeds tot een van de “rijkste” gemeenten van Nederland behoort, behoort het niet meer tot de duurste gemeenten.

Alhoewel dit een goed uitgangspunt is gaat het, zoals eerder opgemerkt, niet om een vette bankrekening maar om de vraag of wij met de huidige middelen, zoals de inkomsten van het Rijk en onze lokale heffingen, in staat zijn:

 • onze kapitaalgoederen zoals wegen en gebouwen te onderhouden en in stand te houden.
 • onze burgers te ondersteunen waar nodig en ondernemers kansen te bieden?

En niet in de laatste plaats:

 • de belasting voor de burgers binnen de perken te houden?

In de afgelopen 4 jaar is gebleken dat dat kan en dat er zelfs ruimte is voor nieuw beleid. Toch kunnen we het ons niet permitteren om tevreden achterover te leunen en op dezelfde voet verder te gaan. Alle (financiële) gevolgen van de decentralisatie vanuit het Rijk binnen het Sociaal Domein zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. Op dit moment geven we er meer aan uit dan dat het Rijk ons daarvoor vergoedt. De DGP vindt dat dat niet zou moeten. Wij vinden dat onze uitgaven in principe in de pas moeten lopen met de vergoeding van het Rijk.

Een belangrijk onderdeel daarbij is een verplichtingen­registratie waardoor de uitgaven binnen de budgetten beter beheerd kunnen worden. Dat beleid is al in gang gezet maar moet nog wel verder uitgewerkt worden.

Om onze reservepositie op peil te houden zal er ook een beleidswijziging moeten plaatsvinden voor de investeringen in onze kapitaalgoederen. Het beleid om reserves aan te spreken als basis voor de financiering van projecten e.d., moet omgebogen worden naar een “spaarsysteem” waarbij de kapitaallasten ten laste komen van de exploitatie. Hierdoor zijn er op termijn ook middelen om te vervangen. Dit zal mogelijk kunnen leiden tot een hogere exploitatie waarvoor geen volledige dekking is. Om een sluitende begroting te houden zal dat bij voorkeur gecompenseerd moeten worden door elders in de begroting te bezuinigen.

1.  Belastingen en heffingen

Voor de DGP blijft het uitgangspunt dat de belastingen alleen trendmatig verhoogd mogen worden. De riool- en afvalstoffenheffing moeten volledig kostendekkend zijn waardoor de tarieven in principe ook niet meer stijgen dan de prijsindex aangeeft.

1.1.  Hondenbelasting

Hondenbelasting moet niet worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel maar ter bestrijding van overlast door hondenpoep. Het gaat daarbij om: handhaving, aanleg en onderhoud van uitlaatstroken en -veldjes. De openbare ruimten rondom scholen en pleinen willen wij voorzien van ‘hondenpoep-zakjes’ die honden-uitlaters kunnen gebruiken om de poep te verwijderen.

1.2.  Toeristenbelasting

Ook de toeristenbelasting mag niet als algemeen dekkingsmiddel ingezet worden maar alleen ter bevordering van het toerisme. Het opsieren van doorgaande wegen hoort daar ook bij.

1.3.  Afvalstoffenheffing

De DGP wil dat het aanleveren van snoeiafval gratis blijft. Door het hoge vastrechttarief is er nauwelijks een prikkel om milieubewuster met afval om te gaan. De DGP wil dat het vastrechttarief lager wordt waardoor het tarief per kilo afval stijgt. Dit past beter bij het motto “de vervuiler betaalt”.

1.4.  Milieustraat

Het in stand houden van een milieustraat is kostbaar. Voor de service aan de burger willen wij dat deze in stand blijft. Om misbruik van onze faciliteiten zoals gratis groen aanleveren, te voorkomen wil de DGP onderzocht hebben of een pasjessysteem beter werkt.  De afhandeling van het “afrekenen” zou daarmee geautomatiseerd kunnen worden.

1.5.  Rioolheffing

Ons rioolstelsel is kostbaar. De reserves lopen naar de mening van de DGP te ver op. De DGP wil naar een beter financieringssysteem toe om de kosten in de hand te houden.

De DGP wil:
 • Geld uit de bestaande budgetten vrijmaken voor burgerparticipatie.
 • De huidige stevige reservepositie in tact houden
 • Slechts een trendmatige verhoging van de lokale heffingen
 • Hondenbelasting inzetten ter voorkoming van overlast.
 • Toeristenbelasting inzetten ter bevordering van het toerisme
 • Meer prikkels om afval beter te scheiden en een verlaging van het vastrechttarief.

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter