Inhoud

 1. Voorwoord 
 2. Toekomstvisie MM2030
  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie 
 3. Wonen
  1. Woonvisie
  2. Huidige ontwikkelingen
  3. Hart van Mook Maatregelen 
 4. Leren
  1. Basisonderwijs
  2. Voortgezet onderwijs 
 5. Werken
  1. Werkgelegenheid
  2. Detailhandel
  3. Bedrijfslocaties 
 6. Recreëren
  1. Toerisme 
 7. Samenleven en zorgen
  1. Samenleven
  2. Zorgen
  3. Ontmoeten 
 8. Besturen
  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Dienstverlening
  4. Bestuursvorm en de Politiek 
 9. Beschermen
  1. Hoogwaterbescherming
  2. Veiligheid 
 10. Verplaatsen
  1. OV in al onze kernen
  2. Electrificatie spoor
  3. Veiligheid voorop 
 11. Het financieel kader
  1. Belastingen en heffingen 

Download het gehele verkiezingsprogramma ==>

Volg ons op:

Wonen

 

Huisvesting blijft een voortdurend aandachtspunt. In Nederland is krimp een realiteit. Per regio en zelfs binnen regio’s kan dat sterk verschillen. Dat speelt zich ook af binnen de regio’s Noord-Limburg en Rijk van Nijmegen waarin wij liggen.

 

Na de crisis van 2008 die vooral voor de woningbouw grote gevolgen heeft gehad, zijn we opnieuw in een situatie beland van een sterk groeiende woningmarkt met stijgende huizenprijzen. Oorzaak is vooral de lage hypotheekrente. Mocht de rente gaan stijgen dan zal dit weer gevolgen hebben voor de woningmarkt. Gebleken is dat met name Molenhoek vanwege zijn infrastructuur een aantrekkelijke woonkern is.

We hebben als DGP in de afgelopen vier jaar heel veel geïnvesteerd om woningen te realiseren waar behoefte aan is. Dit hebben we gedaan door langslepende projecten in het Hart van Mook en de Rijksweg in Molenhoek vlot te trekken.

 

Wij willen dat onze voorzieningen zoals winkels en scholen in stand blijven. Dit komt de leefbaarheid in onze kernen weer ten goede. De kansen die er voor onze gemeente zijn moeten we maximaal benutten.

1. Woonvisie

In 2017 heeft de gemeenteraad de woonvisie vastgesteld. Het gaat er met name over de juiste woning op de juiste plek krijgen Het aantal te bouwen woningen is door de provincie en het Rijk aan banden gelegd. Het aantal toe te voegen woningen bedraagt ongeveer 250 gerekend vanaf 1 januari 2015. Dat betekent dat we slim moeten omgaan met de nog beschikbare bouwlocaties.

Om de ontgroening (jongeren die uit de dorpen naar de stad vertrekken) af te remmen zullen we ook voor starters betaalbare woningen moeten bouwen en vanwege de vergrijzing zullen wij extra woningen moeten realiseren voor ouderen.

Onze ligging ten opzichte van Nijmegen is gunstig en de vraag naar woningen is groot, vooral in Molenhoek. Er dreigen steeds meer bedrijfslocaties leeg te komen staan waardoor er meer inbreidingslocaties ontstaan.

De DGP wil dat:
 • Particuliere ontwikkelaars ook betaalbare huurwoningen bouwen.
 • Er met Destion afspraken gemaakt worden om jongeren meer kans te geven op een betaalbare woning.
 • Er wordt ingezet op kleinere woningen voor eenpersoons­huis­houdens en levensloop­bestendige wooneenheden.
 • Er ook tijdelijke woningen worden gebouwd.

1.1.      Betaalbare woningen

Er blijft behoefte aan betaalbare woningen voor jongeren en starters. Jongeren geven aan graag te willen kopen. Zij worden echter belemmerd in de financiering vanwege een nog onzeker arbeidsperspectief of een studieschuld. Daardoor zijn zij aangewezen op een sociale huurwoning. Het aantal huurwoningen is te beperkt. Het toewijzings­systeem voor sociale huurwoningen houdt bovendien onvoldoende rekening met de behoefte aan woningen voor jongeren en starters.

Ontwikkelaars durven met het bouwen van goedkope woningen weinig risico te nemen. Dat wil men nog wel voor appartementen. Appartementen zijn echter moeilijk te verkopen in onze gemeente. Voor huurappartementen is wel een markt. Een aantal jongeren geeft aan met name op zoek zijn naar koopwoningen (liever geen appartement) met tenminste twee slaapkamers. Bovendien hebben we rekening te houden met verschillende doelgroepen van jongeren. Startende jongeren die rond hun 18de graag zelfstandig willen wonen (kamerbewoning of studentenhuisvesting) en jongeren die een baan hebben (financieel onafhankelijk) die zich meer toekomstgericht willen settelen in onze gemeente.

Omdat de markt voor seniorenwoningen voor ontwikkelaars veel aantrekkelijker is, ligt het meer voor de hand om een koppeling te maken: woningen die voor verschillende doelgroepen geschikt zijn, dus ook voor inwoners met een beperking. Destion bouwt voor dit doel nu vooral multi-woningen. Het zijn echter niet de jongeren die hiervoor in aanmerking komen.

1.2.     Senioren en alleenstaanden

Als kinderen hun ouders bij zich willen laten wonen dan bestaan er inmiddels regelingen om vergunningsvrij te bouwen. Ouderen die verhuizen naar een meer geschikte woning, laten een woning achter. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt. Omdat er steeds meer alleenstaanden zijn is de behoefte aan kleinere wooneenheden groter geworden. De DGP wil dat ontwikkelaars gestimuleerd worden om in deze behoefte te voorzien. Deze hoeven niet exclusief voor ouderen gebouwd te worden omdat er ook veel alleenstaande jongeren zijn. Het heeft de voorkeur deze te realiseren in de nabijheid van voorzieningen zoals openbaar vervoer en winkels.

2.  Huidige ontwikkelingen

Onder invloed van de DGP zijn in Molenhoek onlangs twee appartementencomplexen opgeleverd. 12 van de 24 appartementen zijn starterswoningen. Deze waren oorspronkelijk bestemd voor de verkoop, maar de meeste worden nu verhuurd.  Een paar jaar geleden zijn er starterswoningen in de Mortel gerealiseerd. In Molenhoek zijn 5 studio’s gerealiseerd aan de Prinsenweg.

Destion heeft haar plan aan de Kerkstraat om financiële redenen moeten aanpassen waardoor het aantal betaalbare huurwoningen teruggebracht wordt naar 4. (Naar verwacht zal de bouw daarvan in 2018 starten.) Voor de doelgroep kamerbewoners heeft de gemeente Rijksweg 37 in bezit. Wij verwachten dat daar door jongeren meer gebruik van gemaakt gaat worden. Er is inmiddels ook een initiatief om Rijksweg 5-7 te ontwikkelen tot een klein appartementencomplex met  betaalbare huurwoningen. Destion heeft aangegeven dat men in 2018 huurappartementen op het Kerkplein gaat realiseren. Hier komen twee multiwoningen en 3 kleinere appartementen die geschikt zijn voor jongeren.

3.  Hart van Mook

3.1.  Mook aan de Maas

Nu het Raadhuisplein opnieuw is ingericht, is er een meer open verbinding ontstaan van het Hart van Mook naar de Maas. Mook kan in toeristisch opzicht aantrekkelijker gemaakt worden door de bereikbaarheid vanaf de Maas te verbeteren. Meer ligplaatsen in de monding van het Kanaal of een vergroting van de passantenhaven zouden daaraan kunnen bijdragen. In combinatie met een kioskachtige voorziening op het evenementen­terrein kan dit meer pleziervaart aantrekken, hetgeen de levendigheid rond het Raadhuisplein zal vergroten. Met de herinrichting van de Maaskade en de passantenhaven zou hier al rekening mee gehouden moeten worden en mogelijk kunnen bestaande belemmeringen voor initiatieven van ondernemers weggenomen worden. Het gaat hier met name om belemmeringen die worden veroorzaakt door Rijkswaterstaat in verband met de bescherming tegen hoogwater.

In 2017 is het Waterschap Limburg gestart met de werkzaamheden. De DGP wil dat er voor het opwaarderen van de Maaskade een plan wordt gemaakt. Nadat de Kademuur in 2019 is opgeknapt kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. 

3.2.  Herontwikkeling rijksweg 84 (centra)

Een groep van actieve bewoners is betrokken bij de herontwikkeling en bestemming van de voormalige Centra. Wij willen dat dit met grote  prioriteit wordt afgerond zodat er op korte termijn resultaten zichtbaar worden. Wij willen dat daar duurzaam gebouwd wordt en betaalbare woningen komen.

3.3.  Poort van Limburg

De Poort staat al lange tijd leeg. Er ligt bij de gemeente een aanvraag bouwvergunning voor een supermarkt. De DGP wil graag dat de locatie niet verpaupert en dat er iets wordt gerealiseerd. 

3.4.  Herinrichting openbare ruimte

Nadat de woningen, het woon-zorgcomplex aan de Groesbeekseweg en het Gezondheidscentrum aan de Koningin Julianastraat zijn gerealiseerd, is het nodig dat het openbare gebied opnieuw wordt ingericht. De inrichting moet qua uitstraling aansluiten op de Rijksweg en Raadhuisplein.

Om tot een mooi geheel te komen wil de DGP dat ook het gebied rond het Môks Café, de Gelrestraat en de Graaf Gerardstraat bij de herinrichting betrokken worden. In dat gebied kunnen bovendien extra parkeerplaatsen, speelvoorzieningen en groen gerealiseerd worden.

De DGP wil dat deze plannen voor de herinrichting interactief met de burgers worden opgepakt en dat verkeersveiligheid voor met name de schoolgaande kinderen een hoge prioriteit krijgt.

4.  Maatregelen

De DGP wil dat:
 • Er meer woningen gebouwd mogen worden
 • Het aantal slapende bouwtitels drastisch wordt teruggebracht.
 • Particulieren een woning willen bouwen ook weer een kans krijgen.
 • Rijksweg 37 uiteindelijk ingezet gaat worden om studio’s voor jongeren te realiseren.
 • Bouw van tijdelijke woningen mogelijk wordt door locaties daarvoor aan te wijzen.
 • Verpaupering wordt tegengegaan.

4.1.  Een groter contigent

De DGP wil dat de gemeente bij de provincie aandringt om extra woningen te mogen bouwen.

4.2.  Slapende bouwtitels

Nog veel particulieren en ontwikkelaars hebben de mogelijkheid op hun perceel een of meer woningen te bouwen, zonder dat die mogelijkheid benut wordt. Dit zijn de zogenaamde slapende bouwtitels. Daartegenover staan woningbouwaanvragen van particulieren die afgewezen worden omdat wij van de provincie maar een beperkt aantal woningen mogen bouwen. Dat wordt met het huidige beleid alleen toegestaan als het leidt tot een kwalitatieve verbetering t.o.v. de omgeving. De DGP wil af van die slapende bouwtitels om andere ontwikkelingen mogelijk te maken.

4.3.  Particuliere woningbouw

De DGP wil onder bepaalde voorwaarden ook particulieren de gelegenheid geven om een enkele woning (door nieuwbouw of woningsplitsing) toe te voegen op hun eigen grond.

4.4.  Tiny houses

De DGP wil dat er locaties worden aangewezen waar tijdelijke woningen voor jongeren (Tiny Houses) kunnen worden gerealiseerd.

4.5.  Rijksweg 37

De DGP wil dat Rijksweg 37 dat nu nog tijdelijk voor kamerverhuur gebruik wordt, behouden blijft voor huisvesting van jongeren en eventueel wordt omgebouwd tot woonunits voor jongeren. Dit kan nadat het Maaswaalpad (snelfietsroute) is opgeleverd (2020).

4.6.  Verpaupering

Helaas is er nog een aantal niet afgebouwde woningbouwobjecten. De DGP wil dat de afbouw van deze woningen wordt gestimuleerd en dat er zo nodig en mogelijk handhavend wordt opgetreden.

De N271 moet als toeristische route een visitekaartje van onze gemeente zijn. Samen met een verlaging van de snelheid naar 50 km door de kernen moet deze weg een aantrekkelijke toeristische route worden. Het is ook nodig dat er wordt doorgepakt ten aanzien van de oog-ontsierende panden langs de Rijksweg.

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter