Inhoud

 1. Voorwoord 
 2. Toekomstvisie MM2030
  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie 
 3. Wonen
  1. Woonvisie
  2. Huidige ontwikkelingen
  3. Hart van Mook Maatregelen 
 4. Leren
  1. Basisonderwijs
  2. Voortgezet onderwijs 
 5. Werken
  1. Werkgelegenheid
  2. Detailhandel
  3. Bedrijfslocaties 
 6. Recreëren
  1. Toerisme 
 7. Samenleven en zorgen
  1. Samenleven
  2. Zorgen
  3. Ontmoeten 
 8. Besturen
  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Dienstverlening
  4. Bestuursvorm en de Politiek 
 9. Beschermen
  1. Hoogwaterbescherming
  2. Veiligheid 
 10. Verplaatsen
  1. OV in al onze kernen
  2. Electrificatie spoor
  3. Veiligheid voorop 
 11. Het financieel kader
  1. Belastingen en heffingen 

Download het gehele verkiezingsprogramma ==>

Volg ons op:

Samenleven en zorgen

Mook en Middelaar is een gemeente waar we graag willen wonen. We hebben een rijk verenigingsleven en we staan graag voor elkaar klaar. Dat is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om goede voorzieningen die bijdragen aan goede zorg en ons welzijn.

1.           Samenleven

1.1.     Een sportieve en gezonde gemeente

Mook en Middelaar is niet alleen een groene gemeente, maar ook een gezonde en sportieve gemeente. Het Molenhoeks Makkie is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk bekend evenement.

De DGP wil graag zien dat er in de gemeente een fitnessparcours en/of een Coopertest parcours aangelegd wordt. De Maaskade, het Paterspaadje, de spoorzone, hoek Bouwsteeg en Burchtstraat zouden goede locaties daarvoor zijn.

1.2.     Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om activiteiten te organiseren en het verenigingsleven overeind te houden. Als de overheid in het algemeen en de gemeente in het bijzonder een minder grote rol moeten nemen, worden we nog meer afhankelijk van de vrijwillige inzet van burgers.

De DGP ziet graag dat het in gang gezette beleid om vrijwilligers te ondersteunen doorgezet wordt. Het is van belang dat de gemeenschap met de gemeente aandacht geeft aan het belangrijke werk dat zij doen.

In onze gemeente hebben wij ook een beleid voor de zogenaamde “tegenprestatie”. Een beleid waarbij personen die afhankelijk zijn van een uitkering gestimuleerd worden iets extra’s te doen ten behoeve van de gemeenschap. Mede afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie, zal de DGP dat beleid willen uitbreiden vooral ten behoeve van het vrijwilligerswerk, want meer handen maakt lichter werk. Tegenprestatie is voor de DGP geen straf maar een vanzelfsprekendheid. Net zoals voor alle prestaties door vrijwilligers moet ook hiervoor waardering zijn.

1.3.     Jeugd

Ieder kind in onze gemeente moet lid kunnen zijn van een verenigingen. Geldgebrek mag daarvoor geen belemmering zijn. Onze gemeente is aangesloten bij de Stichting Leergeld Stuwwal. Deze stichting bemiddelt om eventuele belemmeringen weg te nemen. De DGP wil dat het bestaan van deze stichting zo goed mogelijk onder de aandacht wordt gebracht bij ouders, scholen, verenigingen en andere relevante organisaties.

1.4.     Armoedebeleid

Het geld dat wij krijgen voor armoedebeleid moet op de juiste manier worden ingezet. Iedere burger moet mee kunnen doen aan de samenleving. Geld mag geen belemmering zijn voor deelname aan het  verenigingsleven e.d.  De DGP vindt dat daar de prioriteit moet liggen. 

2.           Zorgen

2.1.     Vergrijzing

Met de vergrijzing groeit het aantal ouderen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Dementie is een snel opkomende ziekte die ook veel burgers in onze gemeente treft. Het is vaak de partner die als eerste de zorg voor de dementerende op zich neemt. Wij hebben niet altijd in de gaten hoe groot die belasting voor deze mantelzorgers is. Ondanks hun eigen (ouderdoms-)beperkingen, hebben zij vaak geen stem in het besluit om de partner thuis te laten blijven wonen. Zij voelen zich vaak ook schuldig als zij aangeven dat zij die last niet of niet meer kunnen dragen. Daar moeten wij oog voor hebben. Het thuis laten wonen van patiënten die intensieve zorg nodig hebben is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

2.2.     Dagbesteding

Het is goed dat er in Mook een zorgvoorziening komt die de last van de mantelzorger in de meest schrijnende gevallen over kan nemen en die zorgt dat degene die van die zorg afhankelijk wordt in de eigen omgeving kan blijven wonen. Dat is echter niet voldoende. Dagbesteding is noodzakelijk om het langer thuis wonen mogelijk te maken. Het geeft niet alleen een zinvolle bezigheid voor de patiënt maar ook verlichting voor de mantelzorgers die een moment voor zichzelf krijgen. Omdat de behoefte aan dagbesteding steeds groter wordt is dit alleen maar mogelijk met de inzet van vrijwilligers naast professionals. Dagbesteding dient goed gecoördineerd te worden. Mogelijkheden voor dagbesteding zijn nog te beperkt in onze gemeente.

Wachtlijsten moeten voorkomen worden.

2.3.     Huishoudelijke hulp

De inzet van familieleden, buren en thuiszorg blijft hard nodig. Om het allemaal draaglijk te houden moet de gemeente ervoor zorgen dat goede thuiszorg beschikbaar is. De DGP wil dat  hulp terecht komt bij diegenen die het nodig hebben.  Daarnaast moet er algemene hulp mogelijk blijven, want deze hulp speelt ook een signalerende, preventieve rol bij het terugdringen van de vereenzaming en verwaarlozing. Thuiszorg en huishoudelijke hulp moet gehandhaafd blijven op minimaal het huidige niveau. Administratieve rompslomp voor de helpende moet teruggedrongen worden.

2.4.     Mantelzorg

Mantelzorgers zijn een belangrijke factor om het langer zelfstandig thuis blijven wonen mogelijk te maken. Hulp bij ondersteuningsvragen moet permanent beschikbaar zijn. Zij moeten één vast aanspreekpunt hebben. Als waardering voor hun inzet moet het mantelzorgcompliment blijven. De DGP wil met de ondernemers in de horeca die lid zijn van het Gilde, bezien of “De schat van Kiste Trui” ingezet kan worden als onderdeel van dat  compliment.

2.5.     Kleine zorgaanbieders

Op dit moment is het voor nieuwe kleine zorgaanbieders moeilijk om contracten met de gemeente te sluiten. De DGP begrijpt dat de kwaliteit van de aangeboden zorg gegarandeerd moet kunnen worden en dat ervaring van de aanbieders een belangrijk onderdeel is van de toetsing daarop. Desondanks is de DGP van mening dat het niet mag leiden tot een beperking voor de nieuwkomers. Daarnaast pleit de DGP voor het indammen van de bureaucratie die is toegenomen sinds de gemeente deze taken heeft overgenomen van het Rijk. Deze bureaucratie werkt ook belemmerend op nieuwe (kleine) zorgaanbieders.

2.6.     Gezondheidscentrum Middelaar

De DGP wil dat er een dependance van een gezondheidscentrum in Middelaar komt. Dit moet in overleg met de gezondheidscentra in onze gemeente onderzocht worden.

De DGP wil dat:
 • Wachtlijsten bij de dagbesteding worden voorkomen.
 • Er meer locaties voor dagbesteding in onze eigen gemeente komen.
 • De bureaucratie en administratieve rompslomp voor zorgverleners wordt verminderd. Zorg gaat voor administratie.
 • Kleine startende zorgaanbieders meer kansen krijgen om te worden toegelaten.
 • De DGP wil dat er een dependance van een gezondheidscentrum in Middelaar komt. Dit moet in overleg met de gezondheidscentra in onze gemeente onderzocht worden.

2.7.     Activiteiten

Het is goed om ouderen en jongeren iets voor elkaar te laten betekenen. Bestaande initiatieven zoals, het LOP samen met het Kandinsky-college in Molenhoek organiseert, zouden, als het aan de DGP ligt, mogen worden uitgebreid naar Middelaar, Plasmolen en Mook. Samen met Jeugd- en Jongerenwerk en de jongerenwerker kunnen soortgelijke initiatieven in andere kernen op gang  gebracht worden. Daarbij denken we aan het verzorgen van cursussen over omgaan met digitale media door jongeren aan ouderen. Jongeren zouden, ouderen kunnen leren ‘Vloggen’ in een project dat onze gemeente promoot en onze cultuur en historie een persoonlijk beeld kunnen geven. 

3.           Ontmoeten

Wij hebben in onze gemeente veel maatschappelijk vastgoed dat lang niet allemaal optimaal benut wordt. Veel van dat vastgoed is niet in eigendom van de gemeente. De gemeente heeft  vaak wel bijgedragen aan de realisatie daarvan. De functies van dat vastgoed veranderen onder invloed van de ontwikkelingen in de tijd. Onze gemeenschapshuizen bijvoorbeeld zijn in private handen. De Nota Maatschappelijk Vastgoed, die hierover gaat en in 2015 is opgesteld maar nog niet door de gemeenteraad is behandeld, ligt in de la. Het is goed dat deze nota geactualiseerd wordt in samenspraak met de belanghebbenden: eigenaren en gebruikers.

De DGP vindt

voor maatschappelijk vastgoed dat:

 • Alleen activiteiten gesubsidieerd kunnen worden.
 • Er alleen een investerings­subsidies kan worden verstrekt om verduur­zaming te stimuleren. Mits er sprake is van een bestaansrecht op langere termijn.
 • Er geen verplichting In subsidie­regels opgenomen mogen worden om daarvan gebruik te maken.
 • De gemeente zelf het voorbeeld moet geven door er gebruik van te maken.

3.1.     Gemeenschapshuis

Onze gemeenschapshuizen functioneren als ontmoetingsplaats voor burgers, verenigingen en groepen. Zij vervullen daarin een belangrijke functie. De DGP is  voorstander van het optimaal gebruik van onze gemeenschapshuizen, de DGP erkent ook dat de faciliteiten van een gemeenschapshuis niet altijd voldoen. Dit vraagt dus om maatwerk.

3.2.     Huiskamers

Wij vinden “huiskamers” functioneel en eigentijds. De huiskamer in Middelaar (in de Koppel), in het Seniorenhof, Maesstaete en het LOP (in het winkelcentrum) in Molenhoek zijn daar goede voorbeelden van.

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter