Inhoud

 1. Voorwoord 
 2. Toekomstvisie MM2030
  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie 
 3. Wonen
  1. Woonvisie
  2. Huidige ontwikkelingen
  3. Hart van Mook Maatregelen 
 4. Leren
  1. Basisonderwijs
  2. Voortgezet onderwijs 
 5. Werken
  1. Werkgelegenheid
  2. Detailhandel
  3. Bedrijfslocaties 
 6. Recreëren
  1. Toerisme 
 7. Samenleven en zorgen
  1. Samenleven
  2. Zorgen
  3. Ontmoeten 
 8. Besturen
  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Dienstverlening
  4. Bestuursvorm en de Politiek 
 9. Beschermen
  1. Hoogwaterbescherming
  2. Veiligheid 
 10. Verplaatsen
  1. OV in al onze kernen
  2. Electrificatie spoor
  3. Veiligheid voorop 
 11. Het financieel kader
  1. Belastingen en heffingen 

Download het gehele verkiezingsprogramma ==>

Volg ons op:

Recreƫren

Mook en Middelaar is een van de mooiste gemeenten in Nederland. Daar zijn we erg trots en zuinig op. Onze gemeente is zeer in trek bij dagjesmensen en watertoeristen. Toerisme maakt voor 8,6% deel uit van onze werkgelegenheid. Dat is het dubbele ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Toerisme is voor ons dus niet voor niets het speerpunt van onze economie. Om toeristen te blijven trekken zullen wij bijzonder moeten zijn, anders dan andere gemeenten. Onze ligging en omgeving zijn uniek te noemen. Toeristen zijn echter steeds op zoek naar nieuwe attracties. De sector kan dus niet stil blijven staan en zal moeten blijven investeren. Wij vinden dat de gemeente kansen moet bieden en faciliteren om ondernemers een vernieuwingsslag te kunnen laten maken.

1.1.  Masterplan Plasmolen

Ondernemers en gemeente zullen fors moeten investeren om ons ook in de toekomst op de kaart te houden. Het Masterplan Plasmolen moet verder uitgewerkt worden. Daar zullen ook de inwoners van Plasmolen een bijdrage aan moeten leveren mede om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Kwaliteit moet voorop staan.

Voor de DGP betekent dat:
 • geen toevoeging van oog ontsierende gebouwen of loodsen,
 • goed toegankelijke parkeervoorzieningen met veilige routes,
 • een meer open verbinding met de Mookerplas,
 • spreiding van de toeristen over een groter gebied,
 • een grotere diversiteit dus niet méér van hetzelfde,
 • kwaliteit gaat voor kwantiteit.

Met een gezamenlijke inspanning  van burgers, ondernemers en gemeente zullen we Plasmolen als toeristisch centrum naar een hoger plan moeten tillen.

1.2.  Wandel- en fietsroutes

Onze gemeente kent veel wandel- en fietsroutes. Wij willen dat alle doorgaande routes aansluiten op bestaande netwerken in Limburg en Gelderland.

In Mook moet onderzocht worden of het mogelijk is het fietspad onder het spoor langs de Maas onder aan de dijk door te trekken. Daar ligt een kans omdat de gemeente inmiddels (in verband met de snelfietsroute) eigenaar is van Maasdijk 7.

In samenwerking met de ondernemers willen wij dat er oplaadpunten voor e-bikes worden gerealiseerd op  TOP (Toeristisch OverstapPunt) locaties.

1.3.  Kunst en cultuur

De gemeente heeft vele kostbare bezittingen en een rijke kunsthistorie. Het monumentenbeleid moet nog verder ontwikkeld worden en de monumenten­lijst aangevuld worden met kostbare objecten die wij graag willen behouden. Wij willen dat deze inventarisatie wordt afgerond. De DGP wil dat naast de monumentenlijst ook een aantal te beschermen dorpsgezichten wordt benoemd.

Veel kunstwerken van onder andere de stichting Jack van Maurik zijn beperkt toegankelijk voor het publiek. Het gemeentehuis fungeert nu als tentoonstellings­ruimte, maar vanuit veiligheids­oogpunt en toegankelijkheid bezien is dat niet wenselijk. Wij willen dat er alternatieve ruimten gezocht worden die meer en beter toegankelijk zijn.

Wij hebben actieve kunstenaars die een bijdrage willen leveren aan de kunstzinnige promotie van onze gemeente. De Beeldentuin langs de Maas is daar een goed voorbeeld van.

Onze verbondenheid met de Maas en de stuwwal heeft veel historische betekenis, er zijn vele veldslagen gevoerd waarvan de slag op de Mookerhei wel de bekendste is. Er zijn gelukkig nog steeds vrijwilligers en stichtingen die zich hiervoor inzetten. De gemeente moet faciliterend zijn ten aanzien van promotie via Ter Sprake, social media, gemeentelijke website en Facebook-pagina.

Veel van onze historie zit verborgen in de grond. Wij willen graag onderzoeken of het mogelijk is vondsten te exposeren voor het publiek.

1.4.  Promotie

Wij willen graag trotse inwoners en vooral jongeren stimuleren moderne media-uitingen zoals VLOG’s en dergelijke te gebruiken om onze gemeente te promoten. Daarnaast wil de DGP op meer plekken dan op het Raadhuisplein in Mook en Middelaar een lichtreclamezuil plaatsen. In plaats van de sandwichborden die nu onze gemeente regelmatig ontsieren willen wij dat er gebruik gemaakt gaat worden van uniforme reclame-uitingen.

Wij zien graag dat het project  om onze gemeente op te sieren met “hanging baskets” met bloeiende planten wordt uitgebreid. Het gaat voornamelijk om de doorgaande autowegen en fietsroutes van onze dorpen. De DGP wil dat dit  door burgerparticipatie tot stand komt. Initiatieven vanuit burgers en ondernemers moeten hiervoor gestimuleerd en gefaciliteerd worden. 

De DGP wil dat:
 • Onze lijst van monumenten weer actueel wordt.
 • De gemeente meer uiting geeft aan onze cultuurhistorie.

toeristenbelasting gebruikt wordt om:

 • Onze gemeente te promoten en extra aantrekkelijk te maken.
 • Een VVV-locatie in stand te houden.

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter