Inhoud

 1. Voorwoord 
 2. Toekomstvisie MM2030
  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie 
 3. Wonen
  1. Woonvisie
  2. Huidige ontwikkelingen
  3. Hart van Mook Maatregelen 
 4. Leren
  1. Basisonderwijs
  2. Voortgezet onderwijs 
 5. Werken
  1. Werkgelegenheid
  2. Detailhandel
  3. Bedrijfslocaties 
 6. Recreëren
  1. Toerisme 
 7. Samenleven en zorgen
  1. Samenleven
  2. Zorgen
  3. Ontmoeten 
 8. Besturen
  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Dienstverlening
  4. Bestuursvorm en de Politiek 
 9. Beschermen
  1. Hoogwaterbescherming
  2. Veiligheid 
 10. Verplaatsen
  1. OV in al onze kernen
  2. Electrificatie spoor
  3. Veiligheid voorop 
 11. Het financieel kader
  1. Belastingen en heffingen 

Download het gehele verkiezingsprogramma ==>

Volg ons op:

Leren en werken

Wij hebben gezorgd dat er de laatste jaren veel is geïnvesteerd in onze schoolgebouwen. Dat is een goede zaak. Vergrijzing leidt wel tot krimp. Krimp is als eerste te merken in scholen. Een te kleine school kan de kwaliteit van het onderwijs negatief beïnvloeden. Een mindere kwaliteit heeft gevolgen voor de aantrekkingskracht op potentiële leerlingen. Daarnaast leidt krimp tot onderbezetting van de ruimtes in die gebouwen.  Leegstand in onze scholen is kostbaar. Ook hier zal gezocht moeten worden naar alternatief of medegebruik.

1.           Basisonderwijs

Een basisschool maakt echter wezenlijk onderdeel uit van de leefbaarheid in onze kerkdorpen. Het Rijk gaat over het opheffen van scholen. Om die reden kan de gemeente het voortbestaan van een school niet garanderen.

De DGP wil dat:
 • De gemeente de inspanningen die de scholen doen om deze te laten voorbestaan, ondersteunt waar dat mogelijk is.

De DGP vindt dat de gemeente zich wel moet inspannen om de scholen bij hun voortbestaan te ondersteunen.

“Eigenwijs” (de Staaij) in Middelaar heeft een nieuw concept ontwikkeld, activiteiten. Daarmee kan de school blijven voortbestaan.

2.           Voortgezet onderwijs

Voor een kleine gemeente als de onze is het bijzonder dat wij voortgezet onderwijs hebben. Het Kandinsky-college heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd op sport en organiseert onder andere de avondvierdaagse. Daarnaast ondersteunt de school ook bij de activiteiten van het LOP in Molenhoek. Daarmee levert deze school een zeer gewaardeerde bijdrage aan de leefbaarheid in onze gemeente.

Werken

Mook en Middelaar is sterk georiënteerd op Nijmegen. Veel van onze inwoners werken daar. Naast een aantal zeer vooraanstaande bedrijven heeft onze gemeente veel zelfstandigen, ZZP’ers en kleine ondernemingen. Met de komst van een zorgcomplex wordt ook de nodige werkgelegenheid gegenereerd. Onze belangrijkste bedrijfstak voor werkgelegenheid is de toeristische sector. De werkeloosheid is door al deze bedrijvigheid en vanwege onze ligging relatief laag.

1.  Werkgelegenheid

Speciale aandacht verdienen nog wel onze nieuwe Nederlanders. De DGP vindt dat zij zich zo snel mogelijk de Nederlandse taal eigen moeten maken waardoor zij sneller een baan kunnen vinden en opgenomen worden in onze gemeenschap. Scholing is een belangrijk instrument om dat te bevorderen. Dit kan het beste gerealiseerd worden door een goede afstemming met het werkbedrijf en onderwijs in de regio Nijmegen.

1.1.  Vestigingsklimaat

Mook en Middelaar is een aantrekkelijke woongemeente. Voor de ondernemingen die hier gevestigd zijn of zich hier willen vestigen is het nodig dat wij ook voldoende woningen ter beschikking hebben. Daar is de laatste jaren hard aan gewerkt. Daarnaast moeten wij met Mook en Middelaar als de Groene Poort van Limburg, zorgen dat wij aantrekkelijk blijven. Ook voor de vestiging van nieuwe, kleine, hoogwaardig innovatieve ondernemingen is dat belangrijk.

Onze omgeving en ligging aan de Maas, een snelle fietsverbinding met Nijmegen en Cuijk en ons station zijn gunstig voor het vestigingsklimaat. We zullen dat moeten uitbuiten en promoten. De DGP blijft zich inzetten voor een verdere verfraaiing van de entrees van onze kernen.

De DGP wil dat:
 • De gemeente in samenwerking met de ondernemers het initiatief neemt om de aanleg van een glas­vezelkabelnet mogelijk te maken. De gemeente is daarbij faciliterend.
 • Er een onderzoek naar de mogelijk­heden tot realisatie van ‘dorpswifi’ op toeristische plekken. 

Snel internet

De verstedelijking neemt toe in Nederland. Ook in onze regio hebben wij daar mee te maken. Dat heeft gevolgen voor het woon-werkverkeer. De verkeersdruk en het gebruik van het openbaar vervoer neemt daardoor toe. Er zijn wel grenzen aan de groei. Een toename van het gebruik van de fiets en het gebruik van internet in combinatie met thuiswerken kan de verkeersdruk doen verminderen.

Glasvezelkabel maakt sneller internet mogelijk. Snel internet is aantrekkelijker voor jongeren en jonge gezinnen, het stimuleert het thuiswerken en het verbetert het  vestigingsklimaat voor kleine ondernemers en zelfstandigen. Voor onze gemeente is het voor investeerders nog niet interessant genoeg gebleken om een glasvezelkabelnet aan te leggen. De DGP zou daar graag verandering in willen brengen. 

2.  Detailhandel

Het koopgedrag van burgers is de laatste jaren sterk veranderd. Dat geldt ook voor de manier waarop wij onze dagelijkse boodschappen doen. Heel veel wordt via het internet besteld. De detailhandel heeft het daarom ook in onze gemeente moeilijk. De levensmiddelendetailhandel wil zich het liefst langs doorgaande wegen vestigen. Het behoud van winkels is dus niet vanzelfsprekend. Wij kunnen er niet voor zorgen dat de winkels in onze centra blijven. Toch vindt de DGP dat de gemeente er alles aan moet doen om het voorzieningenniveau op peil te houden en leegstand moet proberen te voorkomen. 

3.  Bedrijfslocaties

De herstructurering van het Korendal is in volle gang. De Bovensteweg zal worden aangepakt inclusief het fietspad. Deze herstructurering biedt nieuwe kansen aan ondernemers. De gemeente moet dat stimuleren.

Het is tot nu toe steeds gelukt om invulling te geven aan leegstaande bedrijfsgebouwen. Mede door provinciaal beleid worden gemeenten gestimuleerd bedrijven-terreinen te saneren. Los van dat beleid zien wij dat er wel leegstand dreigt zoals langs de Rijksweg op de locatie van de oude Gelmo en aan de Spijkerweg. Leegstand op de Middelweg hoek Ringbaan is inmiddels een feit. Voor de DGP zou dit een goede locatie zijn om betaalbare woningen voor starters te realiseren.

De spoorzone in Molenhoek heeft nog een bedrijfs-bestemming. Een wijziging van die bestemming is voor de DGP pas bespreekbaar als de discussie over de ontsluiting van Groesbeek op de A73 via Mook en Molenhoek is afgerond.

3.1.  Leegstand

Leegstand leidt tot verpaupering, dat willen wij niet. Als er toch leegstand op bedrijfslocaties of winkelcentra is of dreigt te ontstaan moet de gemeente met de ondernemers in gesprek gaan en meedenken om tot alternatieve invullingen te komen.

Onderzocht kan worden of een leegstandlocatie gesaneerd kan worden door er een andere bestemming aan te geven zoals een woningbouwlocatie met starterswoningen.

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter