Inhoud

 1. Voorwoord 
 2. Toekomstvisie MM2030
  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie 
 3. Wonen
  1. Woonvisie
  2. Huidige ontwikkelingen
  3. Hart van Mook Maatregelen 
 4. Leren
  1. Basisonderwijs
  2. Voortgezet onderwijs 
 5. Werken
  1. Werkgelegenheid
  2. Detailhandel
  3. Bedrijfslocaties 
 6. Recreëren
  1. Toerisme 
 7. Samenleven en zorgen
  1. Samenleven
  2. Zorgen
  3. Ontmoeten 
 8. Besturen
  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Dienstverlening
  4. Bestuursvorm en de Politiek 
 9. Beschermen
  1. Hoogwaterbescherming
  2. Veiligheid 
 10. Verplaatsen
  1. OV in al onze kernen
  2. Electrificatie spoor
  3. Veiligheid voorop 
 11. Het financieel kader
  1. Belastingen en heffingen 

Download het gehele verkiezingsprogramma ==>

Volg ons op:

Verplaatsen

Mook en Middelaar heeft een gunstige ligging aan het water, het spoor en snelwegen. Dat maakt onze gemeente goed bereikbaar en aantrekkelijk voor forensen. Om het verkeer in goed banen te leiden en om ervoor te zorgen dat burgers zich op een veilige manier van de ene plek in onze gemeente naar de andere kunnen verplaatsen zijn goed onderhouden wegen, trottoirs en straatverlichting belangrijk. Om onze gemeente ook voor de toekomst goed bereikbaar en veilig te houden zullen wij moeten investeren in alternatieven voor het gebruik van de auto.

1.  OV in al onze kernen

Brengflex is een mogelijkheid om al onze kernen bereikbaar te maken met het openbaar vervoer. In 2018 start er een proef voor een jaar. Wij hopen dat het een succes wordt waardoor de pilot permanent kan worden. Daarnaast willen wij onderzoeken om de “Wensbus” van de provincie Limburg ook in te kunnen zetten voor onze gemeente. Daarvoor is wel de inzet van vrijwilligers nodig. Ondanks de voortdurende belemmeringen zal de DGP zich blijven inzetten voor mobiliteit en bereikbaarheid van alle kernen.

De DGP wil in al onze kernen goed en betaal baar openbaar vervoer. Naast de pilot “Brengflex” willen wij dat de inzet van de “Wensbus”  van de provincie Limburg ook wordt onderzocht.

2.  Electrificatie van het Spoor

De elektrificatie (realisatie in 2020) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de afwikkeling van het personenvervoer op de Maaslijn.

Waar de DGP alert op zal blijven is de mogelijke toename van het goederenvervoer. De Maaslijn moet geen alternatieve route worden voor het goederenvervoer zoals een aftakking van de Betuweroute (de “Zuidlijn”) of “Brabantroute”, ook niet tijdens onderhouds­werkzaamheden aan de Betuweroute.

3.  Veiligheid voorop

3.1.  Veilige looproutes

Er zijn nog steeds looproutes die niet veilig zijn door hinderlijke obstakels. Vooral onze minder valide medeburgers ondervinden daarvan veel hinder. De DGP wil dat inventarisaties die in het verleden zijn gedaan, geactualiseerd worden en dat er daadwerkelijk maatregelen worden genomen om vrije doorgangen te hebben en behouden ook voor burgers die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van hulpmiddelen. Sommige straten in onze gemeente zouden veiliger kunnen worden door het aanleggen van trottoirs.

Burgers moeten ook zelf bijdragen aan veilige routes door hun overhangende takken aan trottoirs en fietspaden tijdig te snoeien of mee te helpen door trottoirs sneeuwvrij te houden en te strooien tegen gladheid.

3.2.  Spoorzone

Bij de discussie over de spoorzone bij het station in Molenhoek lijken de tegenstanders zich te hebben ingegraven. Milieugroep Animo is met regelmaat bezig dat gebied “te onderhouden”. Het is echter een actie die het straks onmogelijk kan maken om een weloverwogen besluit te nemen over de toekomst van dat gebied. Soms moet je keuzes maken.

Ook voor de DGP geldt dat de bescherming van onze flora en fauna zwaar weegt bij het aanleggen van wegen, paden en andere voorzieningen. Het staat echter niet bij voorbaat vast dat de aanleg van een weg of een voorziening zoals een bezoekerscentrum in de spoorzone schade toebrengt aan de ontwikkeling van de natuur in dat gebied of de bescherming van de Gladde Slang en andere diersoorten. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dat moet onderzocht worden.

3.3.  Ontsluiting Groesbeek A73

De verkeersveiligheid in onze kernen verdient de nodige aandacht. Het verkeer van Groesbeek naar de A73 blijft een punt van zorg. Een ingrijpende maatregel zou het probleem voor Mook en Molenhoek kunnen oplossen. Daar is geld en goede wil voor nodig. Een veilige verkeersafwikkeling van het verkeer van Groesbeek naar de A73 is belangrijk om de verkeersbelasting van de Groesbeekseweg in Mook en de Ringbaan en Heumensebaan in Molenhoek te verminderen.

In het verleden was er de inmiddels onder de naam variant 5A bekend geworden oplossing: een weg aanleggen door de spoorzone en via de Veldweg (of een alternatief) aansluiten op de Rijksweg bij het spoor. De gemeente heeft het gebied ook voor dat doel aangekocht. 

De DGP wil dat eerst de discussie over de ontsluiting van Groesbeek naar de A73 wordt afgerond alvorens er een definitief besluit genomen wordt over de spoorzone.

3.3.a)    Veilige spoorovergang Heumensebaan

Het plan om een nieuwe brug over het spoor bij de Heumensebaan in Molenhoek te leggen stuitte op veel verzet bij ProRail. Het zou een te kostbare aangelegenheid zijn geworden als we dit als gemeente helemaal voor onze rekening hadden moeten nemen.

De elektrificatie biedt inmiddels een kans. Het bestaande bruggetje moet verhoogd worden. Daardoor wordt het mogelijk dit zodanig aan te pakken dat het voor het langzaam verkeer een stuk veiliger wordt om het spoor over te steken. Voor de gemeente blijven de kosten hierdoor beperkt. De DGP wil dat hierbij extra aandacht besteed wordt aan het veilig maken van het kruispunt van de Lindenlaan met de Heumensebaan.  De maatregelen moeten niet leiden tot een aanzuigende werking op het autoverkeer uit Groesbeek.

3.3.b)    Ringbaan, Heumensebaan in Molenhoek en Groesbeekseweg in Mook

De ontsluiting van Groesbeek naar de A73, moest verlichting brengen op de Groesbeekseweg, de Heumensebaan en Ringbaan. Met de komst van een veilige oversteek van het spoor voor het langzaam verkeer in Molenhoek lijkt het draagvlak voor een weg door de spoorzone verminderd te zijn. Daarmee wordt het probleem op de ontsluitingswegen van en naar Groesbeek niet minder.

Wij willen, als er op afzienbare termijn géén andere ontsluiting van Groesbeek op de A73 komt, dat de verkeersveiligheid op deze wegen extra aandacht krijgen en dat de wegen worden ingericht passend bij de toegestane maximum snelheid.  Omdat Lijn 1 niet meer van Malden naar ons station zal rijden is de bus-route ook geen belemmering meer om de weg anders in te richten.

3.3.c)    Vrijliggend fietspad Heumensebaan

In aansluiting op het bruggetje kan gewerkt worden aan een lang gekoesterde wens van de DGP voor de aanleg van een vrij-liggend fietspad naar Groesbeek. 

De DGP wil dat:
 • De verkeersveiligheid voorop staat.
 • Er veilige aansluitingen komen aan weerszijden van het nieuwe bruggetje in Molenhoek.
 • De Ringbaan en Heumensebaan in Molenhoek en de Groesbeekseweg in Mook een inrichting krijgen die past bij de toegestane snelheid.
 • Er op snelheids­overtredingen wordt gehandhaafd.In aansluiting op het bruggetje kan gewerkt worden aan een lang gekoesterde wens van de DGP voor de aanleg van een vrij-liggend fietspad naar Groesbeek.

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter