Inhoud

 1. Voorwoord 
 2. Toekomstvisie MM2030
  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie 
 3. Wonen
  1. Woonvisie
  2. Huidige ontwikkelingen
  3. Hart van Mook Maatregelen 
 4. Leren
  1. Basisonderwijs
  2. Voortgezet onderwijs 
 5. Werken
  1. Werkgelegenheid
  2. Detailhandel
  3. Bedrijfslocaties 
 6. Recreëren
  1. Toerisme 
 7. Samenleven en zorgen
  1. Samenleven
  2. Zorgen
  3. Ontmoeten 
 8. Besturen
  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Dienstverlening
  4. Bestuursvorm en de Politiek 
 9. Beschermen
  1. Hoogwaterbescherming
  2. Veiligheid 
 10. Verplaatsen
  1. OV in al onze kernen
  2. Electrificatie spoor
  3. Veiligheid voorop 
 11. Het financieel kader
  1. Belastingen en heffingen 

Download het gehele verkiezingsprogramma ==>

Volg ons op:

Beschermen

Veiligheid is een thema dat met grote regelmaat terugkomt op de politieke agenda. Inwoners in onze gemeente voelen zich over het algemeen veilig. Die veiligheid is echter niet vanzelfsprekend. Ook onze gemeente heeft vanwege zijn ligging te maken met bedreigingen. De burger mag van de overheid verwachten dat zij zo goed mogelijk beveiligd worden en als er zich een ramp voordoet dat het gemeentelijk apparaat adequaat reageert en informeert.

1.  Hoogwaterbescherming

Het beschermingsniveau van onze gemeente voldoet nog steeds niet aan de norm. Het Waterschap Limburg is in 2017 gestart met de werkzaamheden om Mook meer bescherming te bieden tegen hoogwateroverlast. Daarvoor zal er een nieuwe kademuur vóór de oude geplaatst worden.

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereidingen om onze gemeente te beschermen op basis van de nieuwe normen voor de bedijkte Maas zoals het in onze gemeente heet. 

Er zullen belangrijke beslissingen genomen moeten worden over onder andere de omvang van de LOB  van Gennep als retentiegebied. Het LOB van Gennep is een gebied dat zich uitstrekt vanaf de Jansberg tot aan de Cuijksesteeg in  Mook dat bij zeer hoog water onder water komt te staan. Het dient ter bescherming van de dichtbevolkte gebieden stroomafwaarts van de Maas. Het al of niet halveren van het LOB van Gennep heeft gevolgen voor Middelaar en haar buitengebied.

1.1.  Maasheggen

Al deze plannen bieden ook kansen. Kansen voor het herstel van de Maasheggen bijvoorbeeld en kansen voor onze economie. Er zijn echter ook bedreigingen voor onze agrariërs die mogelijk weer meer landbouwgrond verloren zullen zien gaan.

De DGP wil dat we voor het herstel van de Maasheggen de kansen die het Hoogwater­beschermings­programma biedt, benut worden. Met gebruikers en grondeigenaren moet er in gezamenlijk overleg aan het herstel gewerkt worden. De DGP wil dat Mook en Middelaar met Bergen, Gennep en de Brabantse gemeenten ernaar moeten streven om het Maasheggengebied op de Werelderfgoedlijst te krijgen. Net als de provincie Noord-Brabant zal ook de provincie Limburg haar steentje moeten bijdragen om het tot een succes te kunnen maken.

1.2.  Flessenhals 

De DGP heeft tot nog toe steeds aandacht gevraagd voor de flessenhals bij de spoorbrug in Mook. Dit zullen we moeten blijven doen om de nadelige gevolgen van het nieuwe Deltaprogramma voor onze gemeente te kunnen beperken. De DGP gelooft niet in het alsmaar ophogen van dijken en kademuren maar vindt dat er soms meer doeltreffende maatregelen getroffen moeten worden. Deze kunnen op de korte termijn kostbaar zijn, maar zullen op de lange termijn meer zekerheid bieden. Als er mogelijkheden zijn om iets aan de gevolgen van de flessenhals bij Katwijk te doen dan willen we dat daar serieus onderzoek naar gedaan wordt. Daarnaast wil de DGP dat er ook aan de Gelderse kant van de spoorbrug gekeken wordt naar oplossingen die de gevolgen van de maatregelen in Mook en Middelaar kunnen  verzachten. Dat zijn voor de DGP meer duurzame oplossingen. De DGP wil dat de gemeente die kansen benut in samenspraak met alle betrokken partijen: met de waterschappen, de provincies Noord-Brabant en Limburg en onze buurgemeenten in het Land van Cuijk, Gelderland en Noord-Limburg. De bestaande bestuurlijke contacten zullen daartoe geïntensiveerd moeten worden.

2.  Veiligheid

Mook en Middelaar is een gemeente waar mensen zich veilig voelen. Dat is niet vanzelfsprekend. burger verwacht dat de overheid optreedt als dat nodig is. Open communicatie en transparant handelen zijn middelen die een (vermeend) gevoel van onrechtvaardigheid weg kunnen nemen.

Onze burgers zijn zeer betrokken bij hun directe omgeving en geven vaak (ongevraagd) goede adviezen. Daar moet de gemeente aandacht aan besteden en gebruik van maken.

2.1.  Handhaving

Handhaving is een middel om het gevoel van veiligheid te vergroten en moet daarom op een juiste manier ingezet worden. Het helpt als de politie, boa en jongerenwerker zichtbaar en actief aanwezig zijn in de gemeente. 100% handhaven is niet mogelijk, daarom moeten er prioriteiten gesteld worden. Handhaven beperkt zich niet alleen tot het verbaliseren of aanschrijven. Vaak monden deze acties uit in intensieve en soms kostbare procedures. Immers als je een boete oplegt moet je hem ook innen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Dat vraagt ambtelijke capaciteit.

De DGP vindt het kliksysteem (handhaven als daarom gevraagd wordt) zoals wij dat nu kennen onvoldoende effectief. Daarom wil de DGP een aantal prioriteiten benoemen en dat laten vastleggen in een nieuw handhavingsbeleid. Dat beleid zou in samenspraak met de bevolking (bijvoorbeeld door het burgerpanel in te zetten) tot stand moeten komen.

Prioriteiten voor de DGP zijn:
 • de goede uitstraling van onze gemeente.
 • milieudelicten zoals stank en geluidoverlast,
 • het zich onrechtmatig toe-eigenen van gemeentelijke eigendommen en
 • vandalisme.

Het gaat hierbij niet om incidenten maar om zaken die structureel overlast bezorgen. 

Handhaving moet niet gebruikt worden om burenruzies op te lossen maar moet een middel zijn om misstanden of ongelukken te voorkomen. Handhaving bij burengeschillen werkt vaak averechts.

Bij het opstellen van het beleid moet er ook gekeken worden naar de handhaafbaarheid. Ook zal het nodig zijn om ons vergunningenstelsel en verstrekte vergunningen aan te passen.

2.2.  Preventie

Meer veiligheid kan enerzijds bereikt worden door preventie en anderzijds door burgers meer aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid ook naar elkaar. De buurtapp is een goed voorbeeld waarbij burgers zelf bijdragen aan de veiligheid in onze gemeente.

Kwetsbaar plekken zijn nog steeds het Paterspaadje en de omgeving van het station, waar nog veel fietsen gestolen worden.

Preventieve maatregelen

die volgens de DGP genomen moeten worden zijn:

 • Voorzorgsmaatregelen bij het onderhoud, inrichting en gebruik van onze buitenruimte,
 • Het begaanbaar houden van de openbare weg.
 • Het tijdig (laten) snoeien van overhangende takken en gladheidbestrijding om fiets en voetpaden begaanbaar te houden.
  Met de toenemende vergrijzing moet hier meer aandacht voor zijn. Desnoods door het aanschrijven van burgers en bedrijven.
 • Het plaatsen van videocamera’s en of straatverlichting op plaatsen waar burgers een minder veilig gevoel hebben.
 • Investeren in voorlichting aan burgers.

Met goede voorlichting over het gebruik van social media en internet kan voorkomen worden dat kwetsbare burgers slachtoffer worden van computer­criminaliteit en misbruik via social media.

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter