Inhoud

 1. Voorwoord 
 2. Toekomstvisie MM2030
  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie 
 3. Wonen
  1. Woonvisie
  2. Huidige ontwikkelingen
  3. Hart van Mook Maatregelen 
 4. Leren
  1. Basisonderwijs
  2. Voortgezet onderwijs 
 5. Werken
  1. Werkgelegenheid
  2. Detailhandel
  3. Bedrijfslocaties 
 6. Recreëren
  1. Toerisme 
 7. Samenleven en zorgen
  1. Samenleven
  2. Zorgen
  3. Ontmoeten 
 8. Besturen
  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Dienstverlening
  4. Bestuursvorm en de Politiek 
 9. Beschermen
  1. Hoogwaterbescherming
  2. Veiligheid 
 10. Verplaatsen
  1. OV in al onze kernen
  2. Electrificatie spoor
  3. Veiligheid voorop 
 11. Het financieel kader
  1. Belastingen en heffingen 

Download het gehele verkiezingsprogramma ==>

Volg ons op:

Besturen

De DGP hecht, om uiteen­lopende redenen, nog steeds veel waarde aan “het Limburgs zijn”. Het landelijke karakter van onze gemeente dient behouden te blijven. Herindeling is voor de DGP nooit een doel geweest, goede dienstverlening wel. De DGP verwacht dat het voor de burger niet duurder hoeft te worden om als gemeente zelfstandig te blijven. Dit kan omdat wij op samenwerken ingesteld zijn.

1.  Zelfstandigheid

Herindeling en noord-zuid discussies zijn niet de zaken waar de burgers echt wakker van liggen. Onze ligging bepaalt de wijze van besturen. Het is vooral een politiek vraagstuk.

Klein maar fijn is een veelgehoorde kreet. Alhoewel wij allemaal weten wat we ermee bedoelen gaat het daar niet om, maar om de vraag: zijn wij in staat om als gemeente zelfstandig te blijven zonder dat de dienstverlening aan de burger in gevaar komt? Is de grootte van de gemeente bepalend voor een goede dienstverlening?

Op beide vragen is niet een eenduidig antwoord op te geven. Dat hangt onder andere af van de zelfredzaamheid van de burgers en mogelijkheden van samenwerking met andere gemeenten.

De DGP kiest voor:
 • Een zelfstandige gemeente.
 • Leefbaarheid in alle kernen.
 • Pragmatische oplossingen; als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan.

Onze ligging op de grens van drie provincies, maakt samenwerking ingewikkeld maar niet onmogelijk. Wij hebben geen zeggenschap over provincie­grenzen; dat zullen we moeten accepteren.

1.1.  Zelfredzaamheid

Mantelzorg, vrijwilligerswerk en burgerparticipatie zijn elementen die aan de zelfredzaamheid van de burger een bijdrage leveren. Dat vraagt sturing en coördinatie. Het initiatief ligt bij de burgers. De gemeente moet daarin stimuleren en faciliteren. 

1.2.  Jeugdzorg

Samenwerken in de regio Nijmegen op het domein van jeugdzorg veroorzaakt een aantal juridische problemen omdat wij een Limburgse gemeente zijn. Mede dankzij een extra subsidie van de provincie Limburg kunnen we de problemen met betrekking tot juridische kwesties inzake jeugdzorg tot een minimum te beperken. De DGP zal zich inzetten om deze ondersteuning ook in de toekomst te behouden.

1.3.  Samenwerking

Samenwerking is voor Mook en Middelaar grenzeloos, zowel naar Zuid, Noord, West als Oost.

Gelijkwaardigheid van de samenwerkende partners is belangrijk. Zolang de omvang van onze gemeente er in dat verband niet toe doet is er geen probleem en kan de samenwerking succesvol zijn.

Mook en Middelaar heeft bovengemiddeld veel samenwerkings­verbanden. Die samenwerkings­verbanden leggen een groot beslag op onze organisatie en geeft veel bestuurlijke drukte. Dat is een prijs die wij betalen voor onze ligging en keuze voor zelfstandigheid.

Als je samenwerkt en je maakt deel uit van een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling, dan neem je samen met andere gemeenten besluiten over de uitvoering van het beleid en soms ook over het beleid zelf. Daarmee doe je afstand van een deel van je zelfstandigheid omdat besluiten over dat beleid niet meer door onze eigen gemeenteraad genomen worden. 

De DGP zal alert blijven als het gaat om onze autonomie en eigen beslissingsbevoegdheid. Wij zullen ervoor blijven waken dat wij beleid houden dat past bij onze gemeente, waar de lijnen kort zijn en het bestuur dicht bij de burger staat. 

2.  Samenwerkingsverbanden

Onze gemeente is klein en onze ligging in Limburg, geklemd tussen Gelderland, Noord-Brabant en Duitsland   is niet altijd gemakkelijk. Dit heeft er wel voor gezorgd dat samenwerken in ons DNA zit. Voor de DGP moet de samenwerking dáár gebeuren, waar dat het beste is voor onze gemeente. Dat betekent niet dat de DGP voorstander is van zogenaamd “shopgedrag”. Het betekent wel dat wij voor verschillende taken met verschillende partners samenwerken.

De belangrijkste samenwerkingsverbanden zijn:

Rijk van Nijmegen

Voor het sociale domein werken wij samen met de gemeenten in het Rijk van Nijmegen.

Regio Venlo

Voor het fysieke domein (ruimtelijke ordening en openbare ruimte) en de veiligheidsregio werken wij samen in de regio Venlo.

Nijmegen

Samenwerking met de gemeente Nijmegen geeft de meeste garanties om een zelfstandige Limburgse gemeente te blijven. Bovendien sluiten onze administratieve systemen het beste aan bij die van Nijmegen.

Overige

Daarnaast onderhouden wij goede contacten met onze naaste buurgemeenten Bergen en Gennep voor de regionale visie in Maasduinen en in het Land van Cuijk voor de visie Mooi Maasdal en het Deltaprogramma Maas voor onze bescherming tegen hoogwater.

Om afspraken te maken over vervoer willen wij dat Mook en Middelaar deel blijft uitmaken van het GO (Gemeenschappelijk Orgaan) Arnhem – Nijmegen.

3.  Dienstverlening

In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we heel goed in staat zijn om een goede dienstverlening op peil te houden en financieel staan we er ook goed voor. Wij blijven de lat hoog leggen, ondanks dat wij beperkt worden door onze grootte. Mook en Middelaar heeft minder ambtenaren dan de ons omringende gemeenten. Ambtenaren die bij ons werken moeten breed inzetbaar zijn; wij kennen dus ook minder specialisten. Als wij een specialist nodig hebben huren wij die in. Als het een specialist is voor regelmatig werk, dan gaan wij kijken of wij die kunnen inlenen van een buurgemeente of wij besteden de taak helemaal uit. Hierdoor kunnen we toch onze kwaliteit van dienstverlening op peil houden. 

4.  Bestuursvorm en de Politiek

De politieke discussie moet ook veranderen en meer aansluiten op de lokale behoefte. Dat heeft gevolgen voor de raadsvergaderingen.

Het dualisme tussen raad en college komt nog onvoldoende uit de verf. Raadsleden moeten meer met elkaar in discussie gaan en zich laten leiden door dat wat leeft in de samenleving. De werkwijze met raads- en commissievergaderingen kan beter.

De commissies

De DGP vindt dat de agendacommissie die de vergaderingen van de gemeenteraad voorbereid, moet bestaan uit de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitters van de commissies Grondgebied, Samenleving en Begroting & Rekening.
De auditcommissie en de commissie Begroting & Rekening kunnen worden samengevoegd.
De agendacommissie wordt ondersteund door de griffier en de gemeentesecretaris.

Presidium

Daarnaast zal er een presidium, bemenst door de fractievoorzitters van de partijen die meegedaan hebben aan de verkiezingen, en de voorzitter van de gemeenteraad actief moeten worden.

De vergaderingen

De raadsvergaderingen worden nu gepland op donderdag een week na de commissievergaderingen. Deze werkwijze van de planning van de gemeenteraad is ons goed bevallen en moet gecontinueerd worden. Dat is vooral in het belang van onze burgers en ondernemers. Procedures worden nu sneller afgehandeld door een kortere doorlooptijd.

Experiment

Er zou wat de DGP betreft ook geëxperimenteerd kunnen worden met de raadsvergadering te plannen op donderdag in dezelfde week van de commissie­­vergaderingen waardoor die tijd nog korter wordt en het dualisme beter tot zijn recht kan komen. De vergaderdruk voor raadsleden neemt daardoor af. De tijdsbesparing kan gebruikt worden voor meer contact met onze inwoners.

De frequentie van vergaderen zou teruggebracht kunnen worden van eens in de 6 weken naar eens in de 7 of 8 weken, met  aparte vergaderingen voor de jaarrekening, kader-, voorjaars- en najaarsnota. Eventueel zouden de financiële raadsvergaderingen kunnen aansluiten op de vergadering van de commissie Begroting & Rekening. 

4.1.  Deskundigheid raad

De gemeenteraad heeft een scholingsbudget voor raadsleden en de gemeenteraad als geheel. Dat wordt onvoldoende benut. De DGP wil dat dat budget meer wordt ingezet om aspirant-raadsleden voor te bereiden op hun taak. Daarnaast zouden raadsleden zich meer moeten kunnen oriënteren op goede praktijkvoor­beelden elders om burgerparticipatie te stimuleren.

4.2.  Gemeenschappelijke regelingen

Omdat samenwerken met andere gemeentes toeneemt en er meer Gemeenschappelijke Regelingen ontstaan dreigt het besturen meer van een afstand te gebeuren. De DGP vindt dat raadsleden meer betrokken moeten zijn bij de beleidsvorming op regionaal niveau. Daarvoor moet meer tijd voor worden vrijgemaakt en raadsleden moeten beter gefaciliteerd worden o.a. in de vorm van ambtelijke ondersteuning.

4.3  Integriteit

Als lokale partij hanteren wij strikte regels ten aanzien van integriteit voor het lokale bestuur. DGP-leden spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. Leden die zitting nemen in de raad dienen een verklaring omtrent het gedrag te overleggen. Kandidaat wethouders nemen deel aan een integriteitsonderzoek De bevindingen van een onafhankelijk onderzoeker leiden tot een oordeel over de benoembaarheid. Dat oordeel wordt gedeeld met de burgemeester alvorens de benoeming plaatsvindt.

Gedragscode

De DGP wil dat de gemeenteraad van Mook en Middelaar voor de raadsleden en fracties, een gedragscode opstelt. Een gedragscode waar politici elkaar op kunnen aanspreken in de gemeenteraad.

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter