Inhoud

 1. Voorwoord 
 2. Toekomstvisie MM2030
  1. Duurzaamheid
  2. Burgerparticipatie 
 3. Wonen
  1. Woonvisie
  2. Huidige ontwikkelingen
  3. Hart van Mook Maatregelen 
 4. Leren
  1. Basisonderwijs
  2. Voortgezet onderwijs 
 5. Werken
  1. Werkgelegenheid
  2. Detailhandel
  3. Bedrijfslocaties 
 6. Recreëren
  1. Toerisme 
 7. Samenleven en zorgen
  1. Samenleven
  2. Zorgen
  3. Ontmoeten 
 8. Besturen
  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerkingsverbanden
  3. Dienstverlening
  4. Bestuursvorm en de Politiek 
 9. Beschermen
  1. Hoogwaterbescherming
  2. Veiligheid 
 10. Verplaatsen
  1. OV in al onze kernen
  2. Electrificatie spoor
  3. Veiligheid voorop 
 11. Het financieel kader
  1. Belastingen en heffingen 

Download het gehele verkiezingsprogramma ==>

Volg ons op:

Duurzaamheid

In juli 2017 heeft de gemeenteraad de toekomstvisie MM2030 (Mook en Middelaar in 2030) vastgesteld. Deze visie is het resultaat van een interactief proces met burgers en gaat meer over de wijze van besturen dan over het concreet maken van plannen. De richting is wel duidelijk: duurzaamheid en burgerparticipatie zijn de sleutelwoorden. 

Het MM100-panel is een digitale klankbordgroep die bijdroeg aan de totstandkoming van de toekomstvisie. Dit is een goed instrument gebleken. De DGP wil dit panel blijven gebruiken als klankbord voor toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente.

De Toekomstvisie MM2030 is een belangrijke basis voor onze omgevingsvisie en omgevingsplan dat wij in het kader van de nieuwe Omgevingswet moeten opstellen.

1. Duurzaamheid

Wij staan voor grote uitdagingen om de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn, waar te maken. De DGP vindt dat Mook en Middelaar stappen moet ondernemen om een bijdrage te leveren aan onze klimaatopgave. De betrokkenheid van onze burgers bij hun omgeving is groot. Dit geldt ook voor de bereidheid om bij te dragen aan de verduurzaming van onze gemeente, te beginnen bij hun eigen woning. De DGP wil dat de gemeente dat blijft stimuleren. Dit kan door het geven van leningen.

De DGP wil dat:
 • De gemeente het goede voorbeeld geeft en duurzaam investeert in de eigen gebouwen, maatschappelijk vastgoed en openbare ruimte.
 • Er duurzaam gebouwd wordt, ook voor starterswoningen.
 • Renteloze leningen voor verduur­zaming worden verstrekt..

Het energieloket is een initiatief dat bijdraagt aan een duurzame gemeente. Daar kunnen  burgers terecht met hun vragen over verduurzaming. De DGP wil graag dat het in stand blijft, eventueel in samenwerking met lokale bedrijven die daarin een rol zouden kunnen spelen.

De DGP vindt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet blijven geven in verduurzaming als het gaat om haar eigen gebouwen en straatverlichting. Het energieneutraal maken van ons gemeentehuis is een  kostbare aangelegenheid, met name voor het oude deel. Aangezien het gebouw nog vele jaren mee zal gaan, wil de DGP dat die investering gedaan wordt om de energienorm zo laag mogelijk te krijgen.

1.1. Duurzaam bouwen

Bij nieuwbouwprojecten willen wij dat er alleen nog maar woningen worden gebouwd met een epc-norm 0. Helaas is het rijksbeleid daarop nog niet aangepast waardoor dit niet afdwingbaar is. Ook blijkt dat nieuwkomers op de kopersmarkt liever meer uitgeven aan een iets grotere woning dan een duurzame woning. Dit komt onder andere omdat men een grotere woning wel gefinancierd krijgt en de meerkosten voor een meer duurzame niet. Rijks- en financieringsbeleid bemoeilijken hiermee het bouwen van duurzame starterswoningen. De DGP wil desondanks inzetten op beide doelen: bouwen voor starters en duurzaam bouwen.

De DGP wil dat de gemeente de eigenaren en exploitanten van maatschappelijk vastgoed dat in onze gemeente met overheids­middelen tot stand is gekomen, ondersteunt bij de verduurzaming van de gebouwen. De investeringen die de gemeente daarin doet moeten op zichzelf duurzame investeringen zijn. Het gebouw moet voor de lange termijn een functie blijven houden ten behoeve van de gemeenschap

2. Burgerparticipatie

In 2016 heeft de gemeenteraad de nota burgerparticipatie vastgesteld. Burgers vroegtijdig betrekken was onze wens in ons vorige verkiezingsprogramma. Dat is nu met de visie MM2030 en deze nota verankerd in het beleid.

Voor dat wat met of door burgers zelf tot stand gekomen is, voelen die burgers ook meer verantwoordelijkheid. Het initiatief moet bij de burger liggen, de gemeente mag de burgers daartoe wel uitdagen. De gemeente faciliteert. Dit kan zijn in de vorm van geld maar ook in de vorm van menskracht of materieel. Daarom wil de DGP dat de gemeente uit de bestaande middelen een substantieel budget vrijmaakt om projecten in het kader van burgerparticipatie mogelijk te maken.

Mook en Middelaar heeft veel inwoners die op uiteenlopende terreinen deskundig zijn, het is goed als de gemeente van deze deskundigheid gebruik maakt.

De DGP wil dat:
 • Burgers meer betrokken worden bij hun eigen omgeving bijvoor­beeld bij de inrichting van de openbare ruimte, groen­voor­ziening en veiligheid.
 • Er een substantieel budget uit de bestaande middelen wordt vrijge­maakt om burgerparticipatie invul­ling te kunnen geven
 • Naast de rubriek Ter Sprake er ook van alternatieven als Instagram en Facebook gebruik gemaakt wordt.

Te vaak nog ondervinden verenigingen hinder van regels die ze op kosten jagen zoals het aanleggen van voorzieningen als gevolg van wettelijke maatregelen voor veiligheid, milieu etc. De DGP vindt dat verenigingen daarin tegemoet moeten worden gekomen door subsidies.

Onze subsidieverordening en het subsidiebeleid moeten zo nodig daarop aangepast worden.

Bij wijziging van een bestemmingsplan met een substantiële impact (niet de kruimelgevallen) wil de DGP dat de groep van belanghebbenden ruim wordt geïnterpreteerd. 

2.1.      Burgerparticipatie en politiek

Communicatie met de bevolking is belangrijk om de burgers te betrekken bij wat er leeft en gebeurt in onze mooie gemeente.

De rubriek “Ter Sprake” is inmiddels ook als elektronische post te ontvangen. Je kunt je daarop abonneren. Niet alle inwoners, waaronder veel jongeren worden via dit medium bereikt. Zij halen hun nieuws van internet en de “social media” zoals Facebook en Instagram.

De gemeente zal er meer gebruik van moeten maken om te zorgen dat de jonge generatie nu en in de toekomst betrokken blijft.

Naast de inzet van het MM100-panel wil de DGP dat er 1 keer per jaar een “Avond van de Toekomst” wordt georganiseerd.

Burgers vroegtijdig informeren en anticiperen op de wensen van de bevolking is voor het creëren van draagvlak van belang.

Burgerparticipatie vraagt een omslag in denken bij bestuurders en ambtenaren in onze gemeente, daarin zal geïnvesteerd moeten worden.

2.2.      Overleg tussen dorpen

Een goed overleg tussen de diverse partijen zoals de dorpsraden is belangrijk omdat men van elkaar kan leren. De DGP vindt dat dat gestimuleerd moet worden. Excursies naar goede praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie elders in het land, kan bevorderlijk werken.

De gemeente kan dat faciliteren.

Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter