Deel dit met anderen! These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • email
 • Facebook
 • LinkedIn
 • PDF
 • Twitter

Toekomst Mook en Middelaar3/11/2010

Mook en Middelaar zelfstandig verder
door: GJW

Het kabinet heeft het wetsvoorstel Herindeling ingetrokken. De gemeente ofwel onze 3 kernen zijn verdeeld. Ondanks dat er al vele discussies geweest zijn, zijn onze gemeentegerenzen al vele tientallen jaren niet gewijzigd.

De verdeeldheid is groot. In de komende tijd zullen wij ons bezig moeten houden met datgene wat ons bindt. Of is iedereen van mening dat deze gemeente opgedeeld moet worden? Wij vinden van niet. Betekent dat zelfstandig blijven?

DGP beseft dat Mook en Middelaar niet zelfstandig kan blijven bestaan

 • De DGP heeft zich als lokale partij in de afgelopen tientallen jaren ingezet voor de burgers van Mook en Middelaar en voor het behoud van onze zelfstandige gemeente. We hebben ook ingezien dat het steeds moeilijker werd om staande te blijven ten opzichte van de omliggende gemeenten en dat je beter kunt samenwerken om iets te bereiken.

Wij zijn een rijke Noordlimburgse gemeente die qua voorziening erg is aangewezen op de regio Nijmegen.

Er wonen relatief veel welgestelde burgers, we hebben een fantastische natuur en een prachtig landschap. Het is een van de mooiste plekjes van Nederland.

Echter, als we kijken naar de uitstraling van onze gemeente dan kan dat een stuk beter.

 • Ons voorzieningenniveau is mager. 
 • Onze wegen, het groen en onze gebouwen kunnen we slechts marginaal onderhouden.
 • We hebben onvoldoende eigen middelen om onze hoofdkern Mook een goed aanzien te geven.

Kansen liggen er genoeg, maar financieel en bestuurlijk zijn wij onvoldoende in staat om die kansen te benutten. Dat is geen onwil of onkunde, maar de onmacht van een kleine gemeente.

Mook en Middelaar als Limburgse gemeente

Velen van ons zijn hier vanuit het Gelderse neergestreken, wetende dat men in een Limburgse gemeente ging wonen. Daar bestond nooit een probleem over. De enquete van de Dorpsraad in Molenhoek gaf als uitslag dat 60% voor het noorden koos. Een substantieel deel dus niet. Die 40% maakt dus een andere keuze. Die groep is bewust hier in Limburg komen wonen of hier geboren en voor hun is het een probleem om Gelders te worden. Op basis hiervan kun je een grenscorrectie toepassen niet democratisch noemen.

Aansluiten bij Noord

De noord-zuid-discussie is niet nieuw, die bestaat al jaren.

Een aantal jaren geleden werd het al duidelijk: zelfstandig redden we het niet meer. We hebben naar het noorden gekeken en onze zorg om ingelijfd te worden door de stad Nijmegen bleek een reeële bedreiging. Een bedreiging die voor alle gemeenten rond Nijmegen geldt, dus ook voor Heumen, tenminste als die gemeenten niet groot genoeg en onvoldoende bestuurskrachtig zijn. Heumen kiest ervoor om intensief te gaan samenwerken met Wijchen. Over Mook wordt in die combinatie niet meer gesproken. Groesbeek stevent nu af op een herindeling met Millingen a/d Rijn. Op een later moment kan Ubbergen zich daarbij aansluiten.

In die combinatie wordt Mook wel genoemd. Groesbeek opteert niet voor maar één van onze kernen. Een tijdslijn is niet bekend.

Ons standpunt is de afgelopen jaren niet veranderd. Ook onze gerichtheid op het Nijmeegse en onze relatie met de Stadsregio ook niet. En dat zal ook in de toekomst niet zo zijn.

Bovendien moeten we beseffen dat de stadsregio eerdaags opgeheven zal worden en krijgt de provincie Gelderland steeds meer invloed. Samenwerkingsverbanden welke het college nu voor ogen staan in het noorden zullen straks onomkeerbaar blijken te zijn. Zeggenschap over onze eigen gemeente verdwijnt.

of Zuid

Een van de redenen om te kiezen voor het zuiden is dat er aan de noordkant weinig tot niets gebeurt. De provincie Gelderland lijkt lijdzaam toe te kijken.

Wij willen in ieder geval geen artikel 12-gemeente worden. Wij willen zoveel mogelijk onze eigen beslissingen nemen en zelf de regie hebben. Opdeling van Mook en Middelaar is voor ons daarom geen optie. De uitkomst van een proces dat leidt tot een provinciale grenscorrectie en een herindeling zijn zeer onzeker. Een nieuwe discussie in het noorden afwachten overleven wij daarom niet.

Om zoveel mogelijk eigen baas te blijven kiezen wij nu juist voor Limburg en versterking in het zuiden. Niet voor niets hebben wij ons met succes hard gemaakt voor het Lierdal, een groene buffer tussen Malden en Molenhoek op de provinciegrens van Limburg en Gelderland.

Nu, ruim vier jaar later, bestaat dat dilemma voor aantasting van dat gebied nog steeds. Maar nu lijkt een groot aantal Molenhoekers op hun gevoel af te gaan en juist tegengesteld te kiezen. Hun reden is dat de DGP voorstander is van herindeling met Gennep en Bergen.

We zouden afbreuk doen aan alle energie die er in de afgelopen jaren is geïnvesteerd. Moeten we alle samenwerkingsverbanden die in het zuiden zijn opgebouwd nu weer afbouwen? Wij vinden van niet.

Het rusthuis van Limburg of Gelderland

Het rapport Boekema gaat uit van een forse groei van onze gemeente. Dat is gebaseerd op CBS-gegevens die uitgaan van een toename van inwoners uit het Nijmeegse. Daar moeten we wel wat voor doen: we zullen woningen moeten bouwen, tenminste als de vraag naar woningen er nog wel komt. Of we nu tot Limburg of Gelderland behoren. dat zal de vraag naar woningen niet beïnvloeden.

De vraag is ook of we wel zo ver willen doorgroeien. Rekening houdend met de gezinsverdunning en de woningbehoefte voor ouderen gaat het om ongeveer 500 woningen. In Molenhoek is nog maar ruimte voor zo'n 100 woningen, het overgrote deel zal in Mook gebouwd moeten worden. De stadsregio gaat daarbij uit van 50% betaalbare woningenen geeft Mook geen andere opties.

Als we niets doen zullen we inderdaad een rusthuis worden. Om dat te voorkomen hoeven we echter niet Gelders te zijn. In het verleden was het immers ook geen probleem om vanuit Gelderland in Limburg te gaan wonen. Het is een kwestie van afspraken met de grensgemeenten maken. Dat kan ook in Noord-limburgs verband.

Waarom Bergen en Gennep?

Onze autonomie en eigenheid wordt meer gewaarborgd als gefuseerde Noordlimburgse gemeente dan als Gelderse. Wij maken weliswaar deel uit van de Stadsregio maar Mook is door haar omvang niet bepaald een gemeente die echt meetelt.

We pikken af en toe een graantje mee. Zo is ons station in Molenhoek er niet gekomen omdat de Stadregio ons zo'n groot plezier wilde doen, maar voornamelijk omdat de Stadsregio daar een belang bij heeft. De bedoeling is dat het uitgebouwd wordt tot een transferium om de hoeveelheid verkeer door Malden te verminderen.Malden wil Molenhoek graag inlijven maar niet meebetalen aan de ontsluiting van Groesbeek om het verkeer in Mook af te laten nemen. We zijn met de uitbreidingen van het aantal parkeerplaatsen al aardig op weg. Moeten we straks ondergronds om het "blik"-veld te verminderen?

Als Noordlimburgse gefuseerde gemeente zullen we zowel voor de Brabantse gemeenten in de Noordelijke Maasvallei als de Stadsregio (die overigens opgeheven wordt) een serieuze gesprekspartner kunnen zijn.

 • wij willen geen buitenwijk van Nijmegen worden
 • willen graag het Lierdal als buffer behouden

Laten we profiteren van het feit dat we een Limburgse gemeente zijn. Laten we profiteren van de provincie Limburg die geld in ons gebied wil investeren voor de uitvoering van onze Strategische regiovisie. Kortom laten we maximaal profiteren van onze unieke ligging.